Stadgar

2021-02-05

                                                 Stadgar

                 Fågelbo Riders


§ 1. Mål och medel Fågelbo Riders är en kamratlig och partipolitiskt obunden sammanslutning av motorcyklister. Klubben har till ändamål att främja motorcyklismens intresse samt att tillvarata medlemmarnas intressen i olika mc-frågor. Klubben är ansluten till riksorganisationen Sveriges MotorCyklister.


§ 2. Medlemskap Medlem av klubben är motorcykelägare, maka/make/sambo-förhållande till motorcykelägare. Om omständigheter utanför medlemmens kontroll gör att denne inte uppfyller kraven har styrelsen möjlighet att låta medlem kvarstå i klubben. Klubben kan till hedersmedlem välja särskilt förtjänt person. Person som önskar bli medlem i klubben, skall framställa en muntlig eller skriftlig ansökan om medlemskap till styrelsen. Medlem som önskar utträda ur klubben, gör anmälan härom till styrelsen.


§ 3. Medlemsavgift Årsavgiften bestämmes av årsmötet.


§ 4. Verksamhetsår Verksamhets- och räkenskapsår räknas från och med den 1 januari till och med den 31 december.


§ 5. Revision Klubbens verksamhet och räkenskaper granskas årligen av en revisor, vilken utsetts av årsmötet för en tid av ett år. Räkenskaperna skall vara avslutade med vinst- och förlusträkning senast den 31 januari.


§ 6. Årsmöte Ordinarie årsmöte hålls före utgången av mars månad. På detta möte skall följande ärenden behandlas:


1. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande. 


2. Val av ordförande och sekreterare för mötet, och val av två personer att jämte ordförande justera mötets protokoll.


3. Årsberättelse samt kassaberättelse.


4. Revisionsberättelse.


5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.


6. Val av ordförande.


7. Val av kassör.


8. Val av sekreterare.


9. Val av revisor.


10. Val av aktivitetsgrupp.


11. Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår.


12. Inkomna motioner, som enligt §8 stadgeenligt skall behandlas.


13. Övriga frågor.


§ 7. Kallelse Kallelse till årsmöte eller annat allmänt möte skall skriftligen utsändas till varje medlem minst tre veckor före mötet.


§ 8. Motioner Fråga, som önskas behandlad på årsmöte eller annat allmänt möte, skall för att kunna upptagas på föredragningslistan skriftligen vara styrelsen tillhanda senast 10 dagar före mötet.


§ 9. Allmänt möte Styrelsen kan, när den finner det erforderligt, kalla till allmänt möte och skall kallas till sådant möte när 2/3 av klubbens medlemmar därom gjort en skriftlig och motiverad framställning. I kallelse till sådant möte ska fullständig föredragningslista medfölja.


§ 10. Ändring av stadgar Förslag till ändring av dessa stadgar får endast förekomma på årsmöte och skall minst 10 dagar före mötet inlämnas skriftligen till styrelsen, som har att behandla och på årsmöte framlägga detsamma jämte eget utlåtande. För förslagets antagande fordras, att detsamma biträdes av minst 2/3 av de avgivna rösterna.


§ 11. Rösträtt Rösträtt vid årsmöte och annat allmänt möte med en röst vardera har närvarande medlemmar, som erlagt fastställd årsavgift. Rösträtt får inte utövas genom fullmakt.


§ 12. Styrelse Klubbens angelägenheter handhas av en styrelse, som består av ordförande, kassör samt sekreterare. Styrelsen väljes enligt följande: Ordförande på två år, kassör på ett år och sekreterare på två år. Revisor väljs på ett år. Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller av honom/henne utsedd person eller att minst 2 styrelsemedlemmar så fordrar. Styrelsen är beslutför om alla ledamöter är närvarande.